Legal

Heldere Afspraken

Algemene Voorwaarden ClikQ BV

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ClikQ BV; hierna te noemen: “ClikQ”, en een Opdrachtgever waarop ClikQ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ClikQ, voor de uitvoering waarvan door ClikQ derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ClikQ en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn voor ClikQ slechts van toepassing voor zover zij niet afwijken van en/of in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij ClikQ schriftelijk heeft bevestigd de voorwaarden van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te prevaleren.

5. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, dan maakt de gewijzigde versie van de voorwaarden deel uit van iedere, na het moment van inwerkingtreden van die wijziging, tot stand gekomen overeenkomst tussen ClikQ en Opdrachtgever mits:

a. ClikQ Opdrachtgever een exemplaar van de nieuwe voorwaarden heeft toegezonden en deze op verzoek van ClikQ door Opdrachtgever zijn geaccoordeerd, danwel;

b. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na ontvangst van de nieuwe voorwaarden daar schriftelijk tegen heeft geprotesteerd.

6. In geval van protest als bedoeld in lid 5 van dit artikel zullen, tot overeenstemming tussen ClikQ en Opdrachtgever is bereikt over de gedeeltelijke toepasselijkheid van de nieuwe algemene voorwaarden, de huidige voorwaarden blijven gelden.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ClikQ en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

10. Indien ClikQ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ClikQ in enigerlei mate recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2a Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van ClikQ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. ClikQ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ClikQ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ClikQ anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ClikQ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te aanvaarden. Als Opdrachtgever dit verzuimt en ClikQ de opdracht bevestigt terwijl de Opdrachtgever daartegen binnen acht dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en ClikQ heeft reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.

Artikel 2b Projectvoorstel telemarketing

1. Aanbiedingen voor telemarketing worden gedaan in de vorm van een projectvoorstel.

Een projectvoorstel wordt schriftelijk uitgebracht en bevat in ieder geval een omschrijving van het project, het aantal respondenten, een omschrijving van de vragenlijst cq scripting, trainingen, de methode van analyse en rapportering en overige veldwerkspecificaties. Een projectvoorstel bevat een opgave van de verwachtte tijdsduur van een project.

2. Aan de hand van door Opdrachtgever verstrekte gegevens stelt ClikQ de prijs van het project vast, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzenden administratiekosten.

3. Bijkomende kosten die niet met naam genoemd worden in het projectvoorstel, waarmee in ieder geval bedoeld worden reis- en verblijfkosten, extra besprekingen, huur van locatie en apparatuur, kosten voor het voorbereiden van presentaties en eventuele onvoorziene kosten, zijn voor rekening van ClikQ.

4. Besprekingen worden in Nederland gehouden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het projectvoorstel.

5. De kosten verbonden aan het opstellen van projectvoorstellen en alle daarmee verband houdende besprekingen kunnen aan de aanvrager van een projectvoorstel in rekening worden gebracht indien geen opdracht volgt.

6. Leden 4 tot en met 6 van artikel 2a zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Contractsduur projectovereenkomst; uitvoeringstermijnen; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen ClikQ en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ClikQ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ClikQ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. ClikQ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ClikQ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. In geval ClikQ bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene tot een goed geheel te komen. ClikQ zal over zulke wijzigingen overleg plegen met Opdrachtgever.

6. ClikQ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ClikQ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ClikQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ClikQ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ClikQ zijn verstrekt, heeft ClikQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan ClikQ ter beschikking heeft gesteld. ClikQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ClikQ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ClikQ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

1 O. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ClikQ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ClikQ bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ClikQ op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ClikQ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ClikQ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ClikQ daardoor direct of indirect ontstaan.

13. Indien CJikQ met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ClikQ niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ClikQ

a. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ClikQ rustende verplichting ingevolge de wet;

c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

d. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

15. Indien een projectovereenkomst verwijst naar een projectvoorstel maken de daarbij behorende specificaties en opgaven deel uit van de projectovereenkomst.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. ClikQ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

a. indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst met ClikQ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. of, indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ClikQ kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nagekomen wordt.

2. Voorts is ClikQ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ClikQ kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ClikQ op de Opdrachtgever opeisbaar. Indien ClikQ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ClikQ zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien ClikQ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ClikQ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ClikQ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ClikQ, zal ClikQ in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ClikQ extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ClikQ anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ClikQ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enig verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ClikQ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt, heeft ClikQ recht op vergoeding van:

a. alle door ClikQ gemaakte kosten, honoraria daaronder begrepen, tot het moment van beëindiging van de opdracht;

b. de door ClikQ in redelijkheid te verwachten winstmarge voor desbetreffende opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, exclusief BTW, dat met de opdracht gemoeid is.

Artikel 5 Overmacht

1. ClikQ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, waarop ClikQ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ClikQ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ClikQ of derden daaronder begrepen. ClikQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ClikQ zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. ClikQ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel ClikQ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ClikQ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door ClikQ aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. ClikQ BV. ClikQ is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. ClikQ heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ClikQ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ClikQ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ClikQ verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk ll. Indien ClikQ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst ClikQ geleverde blijft eigendom van ClikQ totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ClikQ gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door ClikQ geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ClikQ veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om ClikQ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich, indien van toepassing, om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ClikQ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkereing van de verzekering is ClikQ gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ClikQ bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval ClikQ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ClikQ en door ClikQ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ClikQ zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Gebreken; klachttermijn

1. De door ClikQ te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn.

2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ClikQ te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken, dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ClikQ te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ClikQ in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient ClikQ in de gelegenheid te stellen en klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ClikQ opdracht gegeven heeft.

4. Indien van een gebrek later dan de vastgestelde termijn melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ClikQ de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van ClikQ, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan ClikQ te retourneren en het eigendom daarover aan ClikQ te verschaffen, tenzij ClikQ anders aangeeft.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ClikQ daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien ClikQ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. ClikQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ClikQ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien ClikQ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ClikQ beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van ClikQ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. ClikQ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ClikQ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ClikQ toegerekend kunnen worden en;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

ClikQ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ClikQ of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 1 O Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart ClikQ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ClikQ toerekenbaar is. Indien ClikQ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ClikQ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ClikQ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ClikQ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. ClikQ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ClikQ heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Geheimhoudingsplicht

1. Jedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor het sluiten van de opdracht schriftelijk aan ClikQ kenbaar te maken dat geheimhouding vereist is. ClikQ en zijn medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. ClikQ draagt er zorg voor dat de eventueel ingeschakelde derden een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.

Artikel 13 Telemarketing

1. Indien de Opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.

2. Bij annulering van de opdracht of verschuiving van de overeengekomen periode naar een nader overeengekomen tijdstip, is ClikQ gerechtigd het navolgende in rekening te brengen:

a. indien deze annulering of wijziging plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 30 dagen voor de overeengekomen periode: 60% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode;

b. indien deze annulering of wijziging plaatsvindt op een tijdstip langer dan 1 maand, doch korter dan 2 maanden voor de overeengekomen periode: 50% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode;

c. indien deze annulering of wijziging plaatsvindt op een tijdstip langer dan 2 maanden doch korter dan 3 maanden voor de overeengekomen periode: 30% van de normaliter geldende kosten voor de gereserveerde uren in deze periode;

d. indien deze annulering of wijziging op een tijdstip langer dan 3 maanden voor de overeengekomen periode: 10% van de normaliter geldende kosten voor de

gereserveerde uren in deze periode. ,

Een en ander onverminderd de door ClikQ reeds gemaakte kosten en de te betalen kosten voor de afgesloten overeenkomsten.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ClikQ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van ClikQ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ClikQ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordNederland Kantoor Emmen.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ClikQ.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

ClikQ 2011 versie 1.0

 

Abel Tasmanplein 17
9401AZ ASSEN

KVK 50952439